کرمان سرا کرمان سرا (کافی نت حامیا) http://krmon.ir http://hamiya.mihanblog.com 2018-06-24T00:19:58+01:00 text/html 2018-01-20T04:36:48+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی صفحه نخست روزنامه‌های 30 دی: از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام http://hamiya.mihanblog.com/post/355 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429108_273.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429109_688.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429110_585.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429156_784.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429217_395.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429216_336.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429215_855.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429214_482.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429212_113.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429213_126.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا ماموریت کشتن برجام" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429111_405.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429112_319.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429113_407.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429114_781.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429115_192.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429116_881.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429117_139.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429118_124.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="از افزایش حقوق کارمندان تا" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/30/7429119_358.jpg" alt="از افزایش حقوق کارمندان تا" width="550" height="365" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px 20px;"></p> text/html 2018-01-20T04:34:39+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی این غذاها را از رژیم غذایی خود حذف کنید تا آلزایمر نگیرید http://hamiya.mihanblog.com/post/354 <div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">به گزارش خبرنگار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="http://yjc.ir/fa/list/7/158" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background: transparent; text-decoration-line: none;">حوزه&nbsp;</a><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence/161" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background: transparent; text-decoration-line: none;">کلینیک</a></strong></span>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.yjc.ir/fa/sicence" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background: transparent; text-decoration-line: none;">گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران</a></span></strong>؛&nbsp;کارشناسان درجدیدترین پژوهش‌های خود دریافتند داشتن رژیم غذایی حاوی مقدار زیاد نمک و خوردن خوراکی‌های شور به دلیل رساندن میزان کم اکسیژن به سلول‌های مغزی سبب ابتلای افراد به بیماری&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">آلزایمر</strong>می‌شود.</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">بررسی‌ها نشان داده است خوردن نمک زیاد به همراه مواد غذایی سبب واکنش سیستم ایمنی بدن در روده‌ها و آسیب به رگ‌ها و عروق خونی بدن می‌شود و سلول‌های مغزی میزان کمتری اکسیژن دریافت می‌کنند واین سبب<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;افزایش خطر ابتلا به آلزایمر</strong>&nbsp;در افراد می‌شود.</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><img class="image_btn img-responsive2" title="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/29/7427992_410.jpg" alt="" width="520" height="" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto; display: block;"><br style="box-sizing: border-box;">کارشناسان دانشگاه ویل کورنل (Weill Cornell University) این نتیجه‌ها را با آزمایش بر روی موش‌های آزمایشگاهی و بررسی اثر مصرف نمک بر&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">سلامت سلول‌های مغزی</strong>&nbsp;آنها و ابتلا به&nbsp; آلزایمر به دست آوردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">مصرف بیش از اندازه نمک افزون بر خطر ابتلا به آلزایمر باعث بروز بیماری‌های قلبی عروقی، سکته مغزی، حمله قلبی، نارسایی کلیه، بالارفتن فشارخون، تجمع آب و مایعات دربدن به ویژه در پاها، چاقی و آسیب چشمی می‌شود و به همین دلیل باید در مصرف این چاشنی غذایی دقت کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><img class="image_btn img-responsive2" title="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/29/7427993_209.jpg" alt="" width="520" height="" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto; display: block;"><br style="box-sizing: border-box;">کارشناسان توصیه می‌کنند افراد روزانه سه الی ۴ قاشق چایخوری به طور کلی نمک در مواد غذایی خود مصرف کنند، اما پژوهش‌ها نشان داده است اغلب نمک مصرفی در رژیم غذایی بیش از حد استاندارد است البته اجتناب صد درصد از مصرف نمک نیز خطر‌های فراوان برای بدن دارد، زیرا سدیم برای حفظ الکترولیت بدن و بسیاری از واکنش‌های شیمیایی مفید است، اما این چاشنی باید به اندازه مصرف شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">مصرف بیش از اندازه نمک سبب نابود شدن نورون‌های مغزی می‌شود و به این ترتیب فرد دچار مشکل هایی، چون نوسان‌های خلقی، ضعف حافظه، کاهش قدرت شناختی، پرخاشگری، کوچک شدن حجم مغز و درنهایت ابتلا به آلزایمر می‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><img class="image_btn img-responsive2" title="22//غذا‌های شور، قاتلی خطرناک برای سلول‌های مغزی" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/29/7427989_385.jpg" alt="22//غذا‌های شور، قاتلی خطرناک برای سلول‌های مغزی" width="520" height="" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto; display: block;"><br style="box-sizing: border-box;">نورون‌های مغزی به شدت به اکسیژن و گلوکز برای زنده ماندن و ادامه فعالیت‌های خود نیاز دارند و درصورت کمبود دریافت این مواد مغذی نابود می‌شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">کارشناسان در پژوهش‌های خود دریافتند در اثر ابتلای فرد به بیماری آلزایمر میزان اکسیژن دریافتی سلول‌های مغزی و رگ‌های خونی تغذیه کننده مغزکاهش پیدا می‌کنند که سبب می‌شود مواد مغذی و اکسیژن کمتری به مغز برسد و فرد دچار عارضه‌های جانبی ناشی از این بیماری شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><img class="image_btn img-responsive2" title="22//غذا‌های شور، قاتلی خطرناک برای سلول‌های مغزی" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/29/7427991_849.jpg" alt="22//غذا‌های شور، قاتلی خطرناک برای سلول‌های مغزی" width="520" height="" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">افرادی که از سن جوانی به مصرف خوراکی های شور از جمله چیپس، پفک، سیب زمینی سرخ کرده ، خوراکی های فرآوری شده ، سوسیس و کالباس علاقه دارند، در دوران سالمندی بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><img class="image_btn img-responsive2" title="22//غذا‌های شور، قاتلی خطرناک برای سلول‌های مغزی" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/29/7427990_622.jpg" alt="22//غذا‌های شور، قاتلی خطرناک برای سلول‌های مغزی" width="520" height="" align="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto; display: block;"><br style="box-sizing: border-box;">کارشناسان به افراد به ویژه سالمندان توصیه می‌کنند که توجه ویژه‌ای به رژیم غذایی کم نمک داشته باشند تا افزون برجلوگیری از بالارفتن فشارخون خود، از ابتلا به بیماری آلزایمر نیز ایمن بمانند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">نتیجه این پژوهش درنشریه دانش مغز واعصاب (Science Neuroscience) به چاپ رسیده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">منبع:Dailymail</p><div><br></div> text/html 2017-10-14T13:25:34+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی استخدام شرکتهای معدنکاری اولنگ و صنعتی معدنی آریاناران http://hamiya.mihanblog.com/post/353 <p>شرکتهای معدنکاری اولنگ و صنعتی معدنی آریاناران در نظر دارند جهت تکمیل کادر تخصصی خود ،تعدادی نیروی مرد بومی برای اشتغال در کارگاههای فعال خود در سطح استان کرمان را در مقاطع مختلف،از طریق آزمون کتبی و عملی به صورت قراردادی جذب نمایند.لذا متقاضیان می توانند پس از مطالعه دقیق مفاد&nbsp; آگهی با توجه به شرایط ذکر شده جهت ثبت نام از تاریخ ۹۶/۰۷/۱۵ لغایت ۹۶/۰۷/۲۵ مدارک خود را به آدرس ایمیل <span id="cloak68060">jobrequest.ako@gmail.com</span> ارسال نمایند.</p> <ul><li><strong>جدول شماره یک :شغلها ،مقاطع و رشته های مورد نیاز</strong><br> <table> <tbody> <tr> <td><strong>تخصص مورد نیاز</strong></td> <td><strong>شرایط مدرک تحصیلی</strong></td> <td><strong>شرایط سابقه کار</strong></td> <td><strong>شرایط سنی</strong></td> <td><strong>سایر شرایط</strong></td> </tr> <tr> <td>کارشناس HSE</td> <td>لیسانس بهداشت حرفه ای یا ایمنی صنعتی</td> <td>حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط</td> <td>حداکثر ۳۰ سال</td> <td>افزاد دارای سابقه کار معدنی در الویت می باشند</td> </tr> <tr> <td>اپراتور دامپتراک</td> <td>حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم(ترجیحا برق یا مکانیک)</td> <td>حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط</td> <td>حداکثر ۳۰ سال</td> <td>حتما دارای گواهینامه پایه یک&nbsp; ویژه دامپتراک<br> افراد دارای گواهینامه ویژه سایر دستگاههای معدنی و حسن سابقه کار در شرکتهای فوق الذکر دارای امتیاز ویژه خواهند بود</td> </tr> <tr> <td>اپراتور بلدوزر</td> <td>حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم(ترجیحا برق یا مکانیک)</td> <td>حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط</td> <td>حداکثر ۳۰ سال</td> <td>حتما دارای گواهینامه پایه یک ویژه بلدوزر<br> افراد دارای گواهینامه ویژه سایر دستگاههای معدنی و حسن سابقه کار در شرکتهای فوق الذکر دارای امتیاز ویژه خواهند بود</td> </tr> <tr> <td>اپراتور گریدر</td> <td>حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم(ترجیحا برق یا مکانیک)</td> <td>حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط</td> <td>حداکثر ۳۰ سال</td> <td>حتما دارای گواهینامه پایه یک ویژه&nbsp; گریدر<br> افراد دارای گواهینامه ویژه سایر دستگاههای معدنی و حسن سابقه کار در شرکتهای فوق الذکر دارای امتیاز ویژه خواهند بود</td> </tr> <tr> <td>اپراتور لودر</td> <td>حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم(ترجیحا برق یا مکانیک)</td> <td>حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط</td> <td>حداکثر ۳۰ سال</td> <td>حتما دارای گواهینامه پایه یک ویژه لودر<br> افراد دارای گواهینامه ویژه سایر دستگاههای معدنی و حسن سابقه کار در شرکتهای فوق الذکر دارای امتیاز ویژه خواهند بود</td> </tr> <tr> <td>اپراتور بیل مکانیکی</td> <td>حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم(ترجیحا برق یا مکانیک)</td> <td>حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط</td> <td>حداکثر ۳۰ سال</td> <td>حتما دارای گواهینامه پایه یک ویژه بیل مکانیکی<br> افراد دارای گواهینامه ویژه سایر دستگاههای معدنی و حسن سابقه کار در شرکتهای فوق الذکر دارای امتیاز ویژه خواهند بود</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>شرایط شرکت در آزمون</strong></p><strong> </strong><p><strong>شرایط عمومی:<br> </strong> تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران<br> تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی<br> بومی استان کرمان<br> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> بومی استان کرمان به فردی گفته می شود که محل تولد ، صادره و یا محل اخذ دو مقطع تحصیلی آنها (مورد تایید آموزش و پرورش)یکی از شهرستان های استان کرمان باشد.<strong><br> </strong>&nbsp; دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیر پزشکی<br> عدم اشتهار به فساد اخلاقی،نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.(با تایید مراجع ذی صلاح)<br> عدم تعهد اشتغال در دستگاهها ،موسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان ها به هر شکل ممکن<br> داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایید مراکز طب کار مورد تایید سازمان تامین اجتماعی<br> عدم اعتیاد به مواد مخدر(با تایید مراجع ذی صلاح)</p> <p><strong>شرایط سنی :<br> </strong><br> شرط سنی داوطلبان به شرح زیر می باشد:<br> حداکثر سن مجاز برای داوطلبان ۳۰ سال(متولدین ۱۳۶۶/۰۷/۰۱ و بعد از آن)<br> مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.<br> به ازای هرسال سابقه کار معتبر و مرتبط مازاد بر شرایط جدول شماره یک که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد،یک سال و حداکثر ۴ سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد .ضمنا بایستی مستندات لازم جهت تشخیص مرتبط بودن سابقه کار با شغل انتخابی ارائه گردد.<br> در هر حال و تحت هیچ شرایطی حداکثر سن داوطلبان از ۳۴ سال نبایستی تجاوز نماید.</p> <p><strong>شرایط معدل:<br> </strong><br> داشتن حداقل معدل ۱۳ برای فارغ التحصیلان مقطع فوق دیپلم،لیسانس</p> <p><strong>شرایط مدرک تحصیلی:<br> </strong><br> مدارک دانشگاهی داوطلبان باید مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد.<br> دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع ،رشته و گرایش تحصیلی ، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد.<br> تبصره ۴:گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود.<br> تبصره ۵:در صورت عدم درج معدل در مدرک تحصیلی ،ارائه ریز نمرات شامل تعداد واحد گذرانده و معدل کل الزامی است.<br> تذکر:مدرک تحصیلی داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه و کارت معافیت دائم آنان بعداز تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.</p> <p><strong>الویتهای جذب:<br> </strong><br> در شرایط مساوی اولویت با افرادی است که دارای سابقه کار بالاتر و معدل بالاتری هستند.<br> حسن سابقه کاری در شرکتهای فوق الذکر حائز امتیاز خواهد بود.</p> <p><strong>نحوه ثبت نام و مهلت آن:<br> </strong><br> مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن<br> داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند(حجم عکس ۴*۳ نباید بیشتر از ۶۰کیلو بایت باشد.ضمنا تمامی موارد در یک فایل zip با حجمی کمتر از یک مگابایت ارسال گردد.)<br> عکس داوطلب ۴*۳<br> گواهی تحصیلی<br> صفحه اول شناسنامه<br> کارت ملی<br> کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم غیر پزشکی<br> سوابق مورد نیاز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه مورد تایید سازمان تامین اجتماعی<br> مدارک بومی بودن</p> <p><strong>زمان ،مکان و نحوه برگزاری آزمون متعاقبا اعلام می گردد.</strong><br> تبصره:لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ارسال اطلاعات دقت نمایند.مسئولیت درستی اطلاعات به عهده داوطلب بوده و هنگام دعوت برای آزمون بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند.<br> تبصره:هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک تخصص را دارد.<br> زمان ،محل و نتیجه هریک از مراحل آزمون از طریق ایمیل به اطلاع داوطلبان پذیرفته شده خواهد رسید.</p> <p><strong>شرایط و مدارک داوطلبین:<br> </strong><br> گواهی موقت صادره از حوزه نظام وظیفه مبنی بر معافیت داوطلب از خدمت وظیفه ،مورد تایید است.<br> گواهی سابقه کار از محل خدمت قبلی و لیست بیمه تامین اجتماعی برای کسر الزام سنی بایستی ارائه گردد.<br> اکیدا توصیه می گردد داوطلبینی که فاقد هریک از مهارتهای بالا می باشند از ثبت نام و اتلاف وقت خودداری نمایند.<br> مدارک ارسال شده پس از مهلت مشخص شده برای ثبت نام پذیرفته نخواهند شد.</p> <p><strong>توضیحات مهم:</strong></p> <p>چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیرواقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در آزمون نماید،با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار)موضوع بکارگیری وی منتفی ودر صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. بدیهی است دعوت به مصاحبه حضوری به منزله قبولی فرد نمی باشد بلکه مرحل جذب شامل آزمون کتبی،مصاحبه تخصصی ،آزمون عملی ،معاینات پزشکی و گزینش می باشد که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان جهت انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.</p> <p>افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند<br> زمان و نحوه اشتغال و محل خدمت افراد ،پس از قبولی نهایی تعیین می شود.<br> پذیرفته شدگان نهایی در نوبت جذب قرار گرفته و به تدریج و بر اساس نیاز به کار گرفته خواهند شد.</p></li></ul> <p style="text-align: center;"><a href="http://olangco.com/index.php/9-2015-01-05-08-40-03/100-2017-10-07-07-54-46"><strong>لینک سایت</strong> </a></p> text/html 2017-07-16T14:12:22+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی زمان واریز و برداشت یارانه تیرماه ۹۶ اعلام شد http://hamiya.mihanblog.com/post/352 <div class="rutitr_body"><strong class="news_strong">سازمان هدفمندی یارانه؛</strong></div> <div class="title"> <h1 class="Htags"> <a class="title" href="http://www.yjc.ir/fa/news/6166672/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B9%DB%B6-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF"> زمان واریز و برداشت یارانه تیرماه ۹۶ اعلام شد </a> </h1> </div> <div class="subtitle"> <h2 class="Htags_news_subtitle"> <strong class="news_strong">هفتادو هفتمین مرحله از یارانه‌های نقدی با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر متقاضی حاضر در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد.</strong> </h2> </div> <p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px 20px;" title="زمان واریز یارانه تیرماه" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/25/6497240_308.jpg" alt="زمان واریز یارانه تیرماه" height="210" width="300" align="left">به &nbsp;گزارش&nbsp;<span style="color: #ff0000;">&nbsp;<a style="color: #ff0000;" href="http://www.yjc.ir/fa/comercial">گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان</a></span>&nbsp; هفتاد و هفتمین" <strong>مرحله یارانه نقدی</strong> مربوط به تیرماه سال جاری همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر 455.000 ریال ساعت 24:00 روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 به حساب<strong> سرپرستان</strong> محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.</p> <p>لازم به ذکر است این مبلغ مربوط به تیر ماه سال جاری همانند ماه‌های گذشته به ازای هر نفر 455.000 ریال ساعت 24:00 روز دوشنبه مورخ 1396/04/26 به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.</p> text/html 2017-07-15T06:07:58+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی http://hamiya.mihanblog.com/post/351 در فصل های گرم بسیاری از افراد <strong>گرمازده</strong> شده و شمار زیادی مداوم در حال نوشیدن آب یخ هستند اما مابه شما نوشیدنی معرفی می کنیم که با مصرف آن مواد مغذی مورد نیاز بدن تامین، سیستم گوارشی&nbsp;شما تقویت شده و<strong> احساس خنکی</strong> برای چندین ساعت در روز می کنید. <p>در زیر خواص مواد تشکیل دهنده <strong>نوشیدنی خنک تابستانی</strong> که حاوی انواع آنتی اکسیدان<strong> ضد سرطان</strong>، <strong>ضد التهاب</strong>،<strong> مقوی معده و چربی سوزی است.<br></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند/ نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی/ نوشیدنی که باآن گرفتار گرمازدگی نمی شوید" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/23/6490230_225.jpg" alt="نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند/ نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی/ نوشیدنی که باآن گرفتار گرمازدگی نمی شوید" height="320" width="500" align=""></strong></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>کلم برگ یا کلم کالی</strong></span><br>کلم برگ یا کلم کالی حاوی موادمغذی فراوانی است که کلسترول را کاهش می دهد.<br>منبع عالی ویتامین K و غنی از انواع آنتی اکسیدان ها است.<br>دارای خواص ضد التهابی است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند/ نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی/ نوشیدنی که باآن گرفتار گرمازدگی نمی شوید" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/23/6490236_942.jpg" alt="نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند/ نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی/ نوشیدنی که باآن گرفتار گرمازدگی نمی شوید" height="320" width="500" align=""></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>خیار</strong></span><br>التهاب را از طریق «خنک کردن» بدن شما برطرف می‌کند، حاوی آنتی اکسیدان های متعدد و ویتامین C و بتا کاروتن است و به دلیل داشتن آب و فیبر بالا سلامت سیستم گوارشی را بهبود می‌بخشد.</p> <p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند/ نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی/ نوشیدنی که باآن گرفتار گرمازدگی نمی شوید" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/23/6490233_702.jpg" alt="نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند/ نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی/ نوشیدنی که باآن گرفتار گرمازدگی نمی شوید" height="320" width="500" align=""></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>لیموترش</strong></span><br>به عنوان یک تصفیه کننده و عامل پاک کننده خون است، بدن را در برابر التهاب ها محافظت می کند.<br>حاوی بسیاری از عناصر مغذی مانند ویتامین C، ویتامین B6، ویتامین A، ویتامین E، فولات، نیاسین، کلسیم، آهن، پتاسیم، روی و پروتئین است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند/ نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی/ نوشیدنی که باآن گرفتار گرمازدگی نمی شوید" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/23/6490232_804.jpg" alt="نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند/ نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی/ نوشیدنی که باآن گرفتار گرمازدگی نمی شوید" height="320" width="500" align=""></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>سیب سبز</strong></span><br>به دلیل فیبربالا به بهبود سیستم گوارش کمک می کند، کالری سوز و حاوی انواع آنتی اکسیدان است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند/ نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی/ نوشیدنی که باآن گرفتار گرمازدگی نمی شوید" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/23/6490235_504.jpg" alt="نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند/ نوشیدنی تابستانی برای پیشگیری از گرمازدگی/ نوشیدنی که باآن گرفتار گرمازدگی نمی شوید" height="320" width="500" align=""></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>مواد تشکیل دهنده نوشیدنی مقوی تابستانی:</strong></span><br><span style="color: #0000ff;">پنج عدد کلم برگ یا کلم کالی</span><br><span style="color: #0000ff;">یک عدد خیار </span><br><span style="color: #0000ff;">یک عدد خیار متوسط پوست کنده</span><br><span style="color: #0000ff;">یک عدد سیب سبز</span></p> <p><strong>دستورالعمل:</strong><br>مواد تشکیل دهنده را در آبمیوه گیری ریخته و نوشیدنی حاصل را بنوشید و از خنکی آن لذت برده و از فواید آن بهره مند شوید.</p> <p>انتهای پیام/</p> <h2>نوشیدنی که مثل کولر بدن شما را خنک می کند</h2> text/html 2017-07-13T05:35:32+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی میوه‌های ضد فراموشی و آلزایمر را بشناسید http://hamiya.mihanblog.com/post/350 <span style="text-align: justify;"></span>محققان به تازگى دریافته اند كه مركبات جدیدترین <strong>تقویت کننده مغز</strong> محسوب مى شوند و افرادی که مرکبات بیشتر مصرف می کنند به احتمال کمتری به <strong>زوال عقل</strong> مبتلا می شوند، نتایج این مطالعه در مجله تغذیه بریتانیا ثبت شده است. <p>در مطالعه اى بر روى بیش از ١٣ هزار سالمند ژاپنی، محققان دریافته اند کسانی که هر روز مرکبات مى خورند تقریبا 23 درصد کمتر در مقایسه با افرادى كه در هفته ٢ بار یا كمتر این نوع میوه ها را مصرف مى كردند، در معرض ابتلا به زوال عقل و آلزایمر قرار داشتند .</p> <p>محققان براى اثبات تحقیقات خود میزان سایر میوه ها و سبزیجات مصرفى در ر<strong>ژیم غذایى</strong> را تغییر دادند اما با توجه به میزان <strong>مركبات</strong> مصرف شده در هفته، درصد ابتلا به زوال عقل و آلزایمر تغیرى نكرد و این تحقیقات نشان از نقش مستقیم و موثر این نوع میوه ها در <strong>رژیم غذایى</strong> است.</p> <p>دانشمندان در مطالعه خود به این موضوع دست یافته اند كه ماده اى در مرکبات وجود دارد که از مغز محافظت می کند و بر این باورند که بافت و آب مركبات&nbsp; حاوی تعدادی از <strong>فلاونوئیدهای خاص</strong> است که می توانند از نورون هاى مغز در برابر التهاب محافظت کنند.</p><p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 10px 10px;" title="میوه هایى كه هر روز باید بخورید تا آلزایمر نگیرید" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/21/6485131_767.jpg" alt="میوه هایى كه هر روز باید بخورید تا آلزایمر نگیرید" height="210" width="300" align="left"></p> <p>با این حال، محققان معتقدند براى اثبات صد درصدى این مطالعه نیاز به تحقیقات بیشتری در سایر گروه ها است.</p> <p>علاوه بر این به طور كلى با مصرف انواع میوه ها خطر ابتلا به دیابت تا حد زیادى كاهش پیدا مى كند از این رو نگرانى زیادى در مورد میزان قند و <strong>كالرى میوه ها</strong> وجود ندارد.</p> <p>ایک روسلل، دكتراى مشاور تغذیه در سلامت مردان در این خصوص مى گوید: نگران مصرف میوه نباشیید زیرا در تحقیقات نشان داده شده كه معمولا قند خون افراد با مصرف میوه افزایش زیادى پیدا نمى كند؛ همچنین براى افزایش خاصیت مركباتى مانند پرتقال بهتر است آن را با<strong> ماده غذایى پروتئینى</strong> مانند <strong>پنیر های رژیمی</strong>، مصرف كنید.</p> <p>منبع:menhealth</p> <p>انتهاى پیام/</p> <h2>مركبات بخورید، آلزایمر نمى گیرید</h2> text/html 2017-07-11T06:54:15+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی زنبور جواهر سوسک‌ها را زامبی می‌کند +عکس http://hamiya.mihanblog.com/post/349 <div class="subtitle"> <h2 class="Htags_news_subtitle"> <strong class="news_strong">زنبور جواهر نوعی زنبور خاص است که سوسک‌ها را تبدیل به زامبی می کند.</strong> </h2> در میان همه حشراتی که تا به حال کسی در عمر خود ندیده است، زنبور خاصی به نام زنبور جواهر وجود دارد که رفتارش با سایر زنبورها فرق دارد. این زنبور با گاز گرفتن سر سوسک‌ها به مغزشان ماده‌ای منتقل کرده و آنها را تبدیل به زامبی می‌کند و سپس مانند اسب، سوار سوسک شده و آن را به لانه خود هدایت می‌کند تا لاروهایش از سوسک تغذیه کنند. <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="زنبور جواهر سوسک‌ها را زامبی می‌کند +عکس" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/19/6476469_905.jpg" alt="زنبور جواهر سوسک‌ها را زامبی می‌کند +عکس" height="550" width="550" align=""></p></div> text/html 2017-07-11T06:47:52+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی معجزه چربی سوزی فوری با نوشیدنی خنک تابستانی +دستورالعمل http://hamiya.mihanblog.com/post/348 <div class="subtitle"> <h2 class="Htags_news_subtitle"> <strong class="news_strong">اگر به دنبال یک راهکار سریع و ارزان و بدون ععوارض برای لاغری و چربی سوزی هستید به کمک این نوشیدنی تابستانی و مفید به سرعت وزن کم کرده و سراغ قرص های لاغری نمی روید.</strong> </h2> <strong>اضافه وزن</strong> و <strong>چاقی</strong> امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده و بسیاری از افراد در دنیا وحتی کشور ما ایران از این عارضه در زندگی مدرن رنج می‌برند. <p>یکی از مشکلات بسیاری از افراد این استکخه فرصت کافی برای ورزش یا تحرک برای چربی سوزی و <strong>لاغری</strong> ندارند، برای این افراد مصرف موادغذایی چربی سوز به عنوان یکی از بهترین راهکار‌ها است.</p> <p>در اینجا به شما یک<strong> نوشیدنی</strong> مفید معرفی می‌کنیم که به لاغری، <strong>چربی سوزی</strong> و <strong>پاکسازی بدن از سموم</strong> کمک می‌کند و دارای خواص فراوانی برای سلامتی است.</p> <p>این نوشیدنی حاوی آی نارگیل، سرکه سیب، شربت افرا، زنجبیل و فلفل هندی است که به اختصار فواید آن‌ها در زیر ذکر شده است.</p> <p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/19/6475566_454.jpg" alt="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" height="400" width="600" align=""></p> <p><span style="color: #ff0000;">آب نارگیل</span><br>حاوی موادمغذی فراوان است.<br>دارای ۵ الکترولیت ضروری کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم و سدیم است.<br>به رطوبت و شادابی بدن کمک می‌کند.<br>در کاهش وزن و لاغیری موثر است.<br>اشتها را کاهش می‌دهد.<br>انرژی زا طبیعی است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px 0px;" title="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/19/6475567_238.jpg" alt="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" height="400" width="600" align="middle"><br>&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">سرکه سیب</span><br>دارای ارزش تغذیه‌ای فراوان بوده و حاوی ویتامین A. و B، اسانس‌های چرب ضروری، آنزیم ها، کلسیم، پتاسیم، منیزیم، فسفر، روی، گوگرد و آهن است.<br><strong>متابولیسم</strong> را افزایش می‌دهد.<br><strong>سموم</strong> را ازبدن دفع می‌کند.<br>سلامت <strong>سیستم گوارشی</strong> را بهبود می‌بخشد.<br>باکتری‌های مضر در بدن را از بین برده و به شما احساس <strong>آرامش</strong> می‌دهد.</p> <p><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px auto; display: block;" title="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/19/6475608_752.jpg" alt="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" height="400" width="600" align="middle"></p> <p><span style="color: #ff0000;">شربت افرا خالص</span><br><strong>مواد معدنی و آنتی اکسیدان‌های</strong> مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند.<br>یک محصول طبیعی و خالص بوده و <strong>جایگزین مناسب شکر</strong> و قند‌های دیگر است.<br><strong>ضد التهاب قوی</strong> است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px 0px;" title="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/19/6475601_737.jpg" alt="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" height="400" width="600" align="middle"></p> <p><span style="color: #ff0000;">زنجبیل</span><br>دارای خاصیت <strong>ضد التهابی قوی</strong> است.<br>تهوع و درد عضلات را کاهش می‌دهد.<br>به<strong> سوء هاضمه مزمن</strong> کمک کرده و در <strong>چربی سوزی</strong> و<strong> افزایش سرعت متابولیسم</strong> بدن نقش بسزایی دارد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px 0px;" title="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/19/6475600_745.jpg" alt="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" height="400" width="600" align="middle"></p> <p><span style="color: #ff0000;">فلفل هندی</span><br>دارای خواص<strong> آنتی اکسیدان قوی</strong> است.<br><strong>عملکرد گردش خون</strong> را بهبود می‌بخشد.<br>به قدرت <strong>هضم موادغذایی</strong> کمک می‌کند.<br> سرعت متابولیسم بدن را افزایش و در<strong> لاغری</strong> موثر است.<br><strong>پاکسازی کننده سموم</strong> از بدن است.</p> <p style="text-align: center;"><strong><img class="image_btn img-responsive2" style="margin: 0px;" title="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/4/19/6475599_199.jpg" alt="نوشیدنی خنک تابستانی برای لاغری سریع+ دستورالعمل" height="400" width="600" align="middle"></strong></p> <p><strong>مواد تشکیل دهنده نوشیدنی چربی سوز تابستانی:</strong><br> <span style="color: #0000ff;">۲ فنجان آب نارگیل</span><br><span style="color: #0000ff;"> ۲ قاشق غذا خوری سرکه سیب </span><br><span style="color: #0000ff;">۱ قاشق غذا خوری شربت افرا خالص</span><br><span style="color: #0000ff;">نصف قاشق چای خوری زنجبیل تازه رنده شده</span></p> <p><span style="color: #000000;"><strong>نکته :</strong> در صورت در <strong>دسترس نبودن شربت افرا</strong> می توانید از <strong>عسل</strong> استفاده کنید.</span></p> <p><strong>دستورالعمل تهیه:</strong><br> تمام مواد را در یک لیوان بریزید و هم بزنید با اضافه کردن چند تکه یخ از طراوت و نکی این نوشیدنی چربی سوز و پاکسازی کننده سموم بدن در فصل تابستان لذت ببرید.</p></div> text/html 2017-05-14T06:09:50+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی مبلغ و زمان واریز یارانه اردیبهشت ماه اعلام شد http://hamiya.mihanblog.com/post/347 <div class="rutitr_body">سازمان هدفمند سازی یارانه؛</div> <div class="title"> <h1 class="Htags"> <a class="title" href="http://www.yjc.ir/fa/news/6086333/%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF"> مبلغ و زمان واریز یارانه اردیبهشت ماه اعلام شد </a> </h1> </div> <div class="subtitle"> <h2 class="Htags_news_subtitle"> هفتاد و پنجمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، ساعت 24:00 روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه 96 به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. </h2> </div> <div><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/2/24/6217025_159.jpg" title="مبلغ و زمان واریز یارانه اردیبهشت ماه اعلام شد" alt="مبلغ و زمان واریز یارانه اردیبهشت ماه اعلام شد" style="text-align: justify; border: none; margin-bottom: 10px; margin-right: 20px;" class="img-responsive2" width="300" align="left" height="210"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">به گزارش&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><a href="http://www.yjc.ir/fa/comercial" style="color: rgb(255, 0, 0);">گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان</a><span style="color: rgb(255, 0, 0);">،</span>&nbsp;سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه نقدی اردیبهشت 96 از بامداد روز 1396/02/26 قابل برداشت خواهد بود.</div></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">مبلغ یارانه اردیبهشت نیز همانند ماه‌ها و سال های گذشته به ازای هر نفر 455,000 ریال خواهد بود که به محض واریز قابل برداشت است.</div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">گفتنی است تا مرحله 74 یارانه، هر فرد ایرانی تاکنون 33,670,000 ریال یارانه از دولت دریافت کرده که این طرح از آذر ماه سال 1389 آغاز شده است.&nbsp; <br></div> text/html 2017-04-05T06:42:34+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی اگر این نشانه‌ها را دارید مشکوک به بیماری ام‌ اس هستید http://hamiya.mihanblog.com/post/346 <span style="text-align: justify;"></span>سید امیر حجازی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص بیماری ام اس بیان کرد: برای بروز این بیماری نیاز به وجود زمینه ژنتیکی است و فاکتور های محیطی متعددی باید بر بدن فرد اثر کند تا سیستم ایمنی بدن به اشتباه علیه رشته های میانی (روکش های روی رشته های عصبی انسان) در سیستم های عصبی مرکزی وارد عمل شود.<div><br></div><div>وی ادامه داد: وظیفه رشته های میانی این است که سرعت جریان عصبی را در شخص چند صد تا چندین هزار برابر افزایش می دهند. از بین رفتن این رشته ها سبب اختلالات حرکتی و ناتوانی در شخص می شود.</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">عوامل محیطی موثر در بروز ام اس</span></div><div>وی اظهار داشت: از مهم ترین فاکتور های محیطی می توان به استرس (فشارهای سنگین روحی یا فیزیکی)، کمبود ویتامین 3D به دلیل در معرض تماس نور خورشید قرار نگرفتن به مدت کافی، تروما و عفونت های ویروسی اشاره کرد.</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">شایع ترین نشانه ها</span></div><div>این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص علائم بیماری ام اس عنوان کرد: نشانه های حسی (احساس سوزن سوزن شدن در دست یا پاها، گزگز یا خواب رفتگی اندام ها) از شایع ترین و نخستین علامت هایی است که در مبتلایان به ام اس بروز پیدا می کند.</div><div><br></div><div>وی در خصوص شایع‌ترین نشانه‌های این بیماری اضافه کرد: هنگامی که فرد در معرض گرمای شدید مانند سونا یا حمام بخار قرار می گیرد، این نشانه ها شدت پیدا می کند. به طور معمول 50 درصد از افراد در شروع بیماری ام اس دچار نشانه های حسی هستند و طی پیشرفت بیماری تقریبا تمام مبتلایان به ام اس این نشانه ها را تجربه می کنند.</div><div><br></div><div>حجازی با بیان اینکه خواب رفتگی دست و پا در تمامی موارد به منزله ابتلا به بیماری ام اس نیست، تاکید کرد: عوامل دیگری مانند سندرم کارپال تونل، کمبود آهن، چربی‌خون بالا و کمبود ویتامین نیز سبب خواب رفتن دست و پا می شوند.</div><div><br></div><div>وی افزود: مبتلایان به ام اس هنگامی که از خواب بر می خیزند احساس می کنند که یک غبار جلوی چشمانشان را فراگرفته است که به این عارضه اپتیک نورایتیس اطلاق می شود که در این مشکل یکی از اعصاب چشم انسان دچار التهاب شده و در نتیجه بینایی فرد با اختلال مواجه می شود.</div><div><br></div><div>حجازی بیان کرد: 25 درصد از افراد در شروع بیماری ام اس دچار درگیری سر عصب اپتیک هستند که با پیشرفت این بیماری این میزان به حدود 50 درصد افزایش پیدا می‌کند.</div><div><br></div><div>این عضو هیئت علمی دانشگاه یادآور شد: احساس ضعف در اندام ها مانند دست یا پا به خصوص پس از راه رفتن طولانی مدت یا ورزش سنگین از علامت های شایعی است که در مبتلایان به ام اس بروز پیدا می کند که این نشانه به ویژه پس از حمام یا سونای داغ یا در معرض هوای گرم قرار گرفتن شدت پیدا می کند. همچنین در زنان در دوران عادت ماهانه احساس ضعف در اندام ها تشدید می شود.</div><div><br></div><div>حجازی اظهار داشت: از دیگر نشانه هایی که مبتلایان به ام اس از آن رنج می برند می توان به علامت های مخچه ای مانند اختلال در تعادل و صحبت کردن، لرزش دست، سرگیجه های شدید و مزمن، ناتوانی در گرفتن اشیاء و حرکات ناموزون چشمی اشاره کرد که البته شیوع این علائم از میزان پایینی برخوردار است.</div><div><br></div><div>وی با بیان این که علامت های ساقه مغزی از دیگر نشانه های بیماری ام‌ اس محسوب شده و به صورت سرگیجه، دوبینی و به ندرت اختلال در بلع ظاهر می شوند، عنوان کرد: از دیگر نشانه های مبتلایان به ام اس می توان به عارضه (INO) (فلج اعصاب حرکتی چشم ، اغلب عصب 6) اشاره کرد که در این اختلال وقتی فرد به سمت راست نگاه می کند چشم چپش به داخل نمی آید و چشم راستش حرکت جبرانی دارد. بنابراین اگر این حالت دوطرفه باشد به خصوص در زنان جوان ما مشکوک به بیماری ام اس می شویم.</div><div><br></div><div>این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: فلج عصب زوج 7 صورت، جاری شدن آب بزاق دهان، تغییر مزه غذاها ، احساس درد یا گرفتگی صورت، درد‌ های خنجری در صورت، اندام ها و علامت های شناختی از دیگر نشانه های بیماری ام اس به شمار می آیند.</div><div><br></div><div>حجازی افزود: حدود 40 تا 70 درصد مبتلایان به ام اس با پیشرفت این بیماری دچار علامت های شناختی ، کاهش حجم موثر سلول های مغزی، اختلال حافظه، اضطراب، نگرانی و اختلالات اسفنکتر می شوند.</div><div><br></div><div>وی عنوان کرد: شایع ترین سن بیماری ام اس بین سنین 20 تا 40 سالگی بوده و بیش از 70 درصد از بیماران در این سنین قرار دارند. افراد جوان که بدون علت خاصی دچار علائم بالینی نظیر ضعف دست و پا ، اختلالات حرکتی، کاهش بینایی، دوبینی، سرگیجه و از دست دادن تعادل می شوند حتما باید به متخصص نورولوژیست مراجعه کنند تا آزمایش های مربوطه و (MRI) برای آن ها صورت گیرد.</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">روش های کنترل علائم بیماری ام اس</span></div><div>حجازی توصیه کرد : هنوز درمان قطعی برای بیماری ام اس وجود ندارد به دلیل این که یک علت واحد در پیدایش این عارضه نقش ندارد و چندین دسته علل در بروز آن دخالت می کنند ولی با استفاده از روش هایی نظیر گفت و گو با فرد بیمار، پرهیز از خستگی، اضطراب وکار زیاد، دوری از گرما و سایر روش های کمک درمانی افراد دچار این عارضه می توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.</div><div><br></div><div>وی یادآور شد: متاسفانه اکنون کشور ما در زمره کشورهای با شیوع بالا از نظر بیماری ام اس قرار گرفته است. این در حالی است که در سال های گذشته ما جزء نواحی با شیوع متوسط بوده ایم. همچنین طبق بررسی های صورت گرفته اگر افراد زمینه ی ژنتیکی ابتلا به بیماری ام اس را داشته باشند ولی به میزان کافی در معرض نور خورشید قرار گرفته و دچار کمبود ویتامینD3 &nbsp;نباشند در تمام طول عمرشان علائم این عارضه را تجربه نمی کنند.</div> text/html 2017-03-24T07:48:03+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی خطر جدی در کمین افرادی که نصفه شب آب می نوشند http://hamiya.mihanblog.com/post/345 <span style="text-align: right; font-weight: bold;"></span>بسیاری از افراد عادت دارند یک پارچ یا لیوان آب بالای سرشان قرار داده تا اگر نیمه های شب که احساس تشنگی کردند، آب را بنوشند.<div><br></div><div>اما باید بدانید با انجام این کار ممکن است سلامتی شما در معرض خطرات جدی قرار بگیرد.</div><div><br></div><div>هرگز لیوان، بطری یا پارچ آب را بدون در در هوای آزاد اتاق قرار ندهید زیرا ممکن است حشره ای در داخل ظرف آب بیفتد یا با نشستن بر روی لبه های ظرف آلودگی را منتقل کنند، در واقع آبی که شما در کنار خود در محیط قرار می‌دهید، مانند مواد غذایی دارای کربوهیدرات و پروتئین نیست اما می‌تواند به راحتی دچار آلودگی میکروذرات شود.</div><div><br></div><div>افزون بر این در ظروف بدون در آب با گرد و غبار و آلودگی های هوا تماس داشته و موجب به خطر انداختن سلامتی شما می شوند.</div><div><br></div><div>دکتر مارک لیوی متخصص مراقبت های اولیه در یک مرکز پزشکی در ماساچوست می گوید: در دهان و بزاق ما باکتری هایی زندگی می کنند و وقتی فردی احساس تشنگی کرده و با لیوان یا بطری آب می نوشد، این باکتری ها به ظرف منتقل شده و هنگامی که فرد درخواب به سر می برد میکروب ها و باکتری ها فرصت رشد و تکثیر پیدا می کنند.</div><div><br></div><div>وی افزود: اغلب افرادی که عادت دارند در بین خواب آب بنوشند، چندین بار از خواب بیدار شده و از همان لیوان و ظرف بالای سر خود آب نوشیده و تشتنگی خود را برطرف می کنند اما آن هنگام که فرد مجددا از خواب بیدار شده و از همین لیوان یا بطری آب می نوشند باکتری هایی که دهان فرد به لیوان منتقل وبا آلودگی ها هوا و گردو غبار تکثیر شدند به بدن او راه پیدا کرده و موجب بیماری می شوند.</div><div><br></div><div>&nbsp;بهترین راهکار برای این افراد این است که ظرف یا بطری را برای آب بالای سرشان قرار داده و هر بار که از خواب بیدار می شوند از لیوان های یک بار مصرف اسفاده کنند یا دو یا سه لیوان بالای سرشان قرار داده تا هر بار از یک لیوان آب بنوشند و بیمار نشوند.&nbsp;</div><div><br></div><div>استفاده از لیوانی که با بزاق دهان آغشته شده و چند ساعت این بزاق در معرض هوا قرار داشته برای افراد با سیستم ایمنی ضعیف مانند بیماران مبتلا به اچ آی وی، بیماران پیوندی، سرطانی های تحت شیمی درمانی بسیار خطرناک است. &nbsp;</div><div><br></div><div>منبع:fhfn.org</div><div><br></div> text/html 2017-03-23T21:20:45+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی اهمیت مصرف تخم مرغ آب پز در صبحانه http://hamiya.mihanblog.com/post/344 <span style="text-align: right; font-weight: bold;"><span style="text-align: justify;"><span style="text-align: right;"></span></span></span><span style="text-align: right;">تخم مرغ یک ماده غذایی مناسب و سرشار از پروتئین و ویتامین است و افراد زیادی در دنیا از این ماده غذایی استقبال می کنند</span><span style="text-align: right;">&nbsp;و در اکثر وعده های خود از این چاشنی استفاده می کنند.</span><div align="justify"><span style="text-align: right;"><br></span></div><div align="justify">بسیاری از مردم دنیا در وعده صبحانه تخم مرغ را به صورت نیمرو و یا املت درست&nbsp; می کنند که در این غذا به علت مصرف زیاد روغن، خصوصیات خوب خود را به این صورت از دست می دهد.<br><br>تخم مرغ آب پز دارای ویتامین های مختلفی از جمله پتاسیم است که به دلیل استفاده نکردن از روغن،&nbsp; یک ماده غذایی مناسب برای افراد ورزشکار و چاق محسوب می شود.<br><span style="font-weight: bold;"></span><br><span style="font-weight: bold;">خوردن تخم مرغ آب پز در وعده صبحانه دارای خواص زیر است: </span><br>1-&nbsp; چربی خون را کاهش می دهد. <br>2-&nbsp; کمک بزرگی به کاهش وزن می کند.<br>3-&nbsp; خطر ابتلای افراد به بیماری های مختلف را کاهش می دهد.<br>4-&nbsp; سبب شادابی و سلامت پوست و مو می شود. <br>5-&nbsp; بیماری های قلبی را کاهش می دهد.<br>6-&nbsp; استرس و اضطراب را کم می کند.<br>7-&nbsp; سرشار ازامگای 3 است. <br>8-&nbsp; عضله سازی می کند.</div> text/html 2017-03-23T21:17:08+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی چربی سوزی دوش آب سرد باور نکردنی است! http://hamiya.mihanblog.com/post/343 <span style="text-align: right; font-weight: bold;"><span style="text-align: justify;"><span style="text-align: right;"></span></span></span>امروزه روی روش های استحمام و ارتباط آن با سلامتی تحقیقات زیادی به عمل آمده است اما اغلب این سوال که دوش آب سرد بهتر است یا دوش آب گرم مطرح می‌شود.<div><br></div><div>بعضی‌ از ما زیر دوش آب سرد و بعضی زیر دوش آب گرم احساس خوبی تجربه می‌کنند البته بسیاری از ما اغلب احساس می‌کنیم که دوش آب سرد می‌تواند استرس و اضطراب ما را کم کند، شاید به همین دلیل است که به محض دیدن عصبانیت یک نفر یا احساس خستگی در او اکثر ما دوش آب سرد را برای او تجویز می‌کنیم.</div><div><br></div><div>از طرفی وقتی صحبت از دوش یا حمام آب سرد به میان می آید لرزه بر اندام عده ای می افتد اما جالب است بدانید که حمام آب سرد امروزه به دلیل فواید آن طرفدارن زیادی پیدا کرده است.</div><div><br></div><div>دوش آب سرد موجب افزایش سوخت و ساز بدن و بهبود خلق و خو شده و در سلامتی پوست و مو نقش مهمی ایفا می کند.</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">پوست و مو زیبا با دوش آب سرد</span></div><div>جسی چونگ، متخصص پوست در مورد تاثیر دوش آب سرد بر سلامت پوست و مو گفت: دوش آب سرد موجب شده تا موها کمتر گره بخورند و به دلیل حفظ رطوبت بیشتر خشک و شکننده نشوند.</div><div><br></div><div>علاوه بر این آب سرد در انقباض عروق خونی پوست نقش داشته و به طور موقت موجب بسته شدن منافذ پوست ،کاهش قرمزی و تورم پوست به خصوص صورت و درخشش آن می شود.&nbsp;</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">با دوش آب سرد خوش اخلاق می شوید</span></div><div>دوش آب سرد موجب بهبود خلق و خو می شود. در یک مطالعه بر روی ورزش "شنا در زمستان" که در &nbsp;فنلاند محبوب است، نشان داده شد افرادی که چهار بار در هفته شنا می‌کنند، انرژی بیشتری از سایر افراد داشتند و رفتار و روحیه آن ها بهتر می‌شود&nbsp;</div><div><br></div><div>فیلم کوتاهی در نتیجه یک تحقیق در سال 2007 نشان می داد که دوش آب سرد 2 تا 3 دقیقه ای می تواند به تسکین افسردگی و علائم آن کمک کند البته این اثر نیازمند تحققیات گسترده تری است.</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">لاغری و کاهش وزن با دوش آب سرد</span></div><div>علاوه بر این ها تحقیقات نشان می دهد که دوش آب سرد موجب افزایش سوخت و ساز بدن و در نتیجه چربی سوزی می شود. در یک مطالعه در سال 2014، محققان دریافتند، مردانی که در محیط سرد کار می کنند حجم چربی قهوه ای که چربی خوب محسوب شده افزایش داشته همچنین دوش آب سرد در کاهش وزن نیز موثر است.&nbsp;</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">روش‌های جایگزین دوش آب سرد</span></div><div>دوش آب داغ ممکن است در حمام احساس خوب ایجاد کند اما برای پوست و مو مفید نیست و باید بعد از دوش آب گرم از روغن های طبیعی به منظور حفظ رطوبت پوست، جلوگیری از خارش، خشکی و تشدید بیماری های پوستی مانند اگزما استفاده کنید.</div><div><br></div><div>دکتر چونگ متخصص پوست توصیه کرد: برای استفاده از فواید دوش آب سرد نیازی نیست مدت زمان طولانی در حمام را با آب سرد دوش بگیرید بلکه کافی است حداقل 10 ثانیه در پایان حمام خود زیر دوش آب سرد بروید.</div><div><br></div><div>اگر همین میزان یا به طور کلی دوش آب سرد گرفتن شما را اذیت می کند و قدرت تحمل آن را ندارید می توانید برای استفاده از مزایای دوش آب سرد، 10 دقیقه در آب ولرم و کمی سرد حمام کنید و از صابون های ملایم استفاده کرده و بعد از حمام با مرطوب کننده ها بدن خود را ماساژ دهید.</div><div><br></div><div>منبع: Times</div><div><br></div> text/html 2017-03-23T21:13:30+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی مغذی‌ترین کرم ضد ترک پوست را در خانه بسازید + دستورالعمل http://hamiya.mihanblog.com/post/342 <span style="text-align: right; font-weight: bold;"><span style="text-align: justify;"><span style="text-align: right;"></span></span></span>بسیاری از زنان در سراسر جهان با خطهای ناشی از زایمان طبیعی یا کشیدگی پوست به علت چاقی و یا رشد ناگهانی عضلات، مخصوصا بر دور کمر و شکم و رانهایشان، مشکل دارند و برای خلاص شدن از این لکه ها حاضرند به هرکاری دست بزنند.<div><br></div><div>در این مقاله، به شما یک کرم خانگی و دست ساز معرفی می‌کنیم که برای از بین بردن آسیب‌های پوستی بسیار مفید است.</div><div><br></div><div>بهترین بخش این ماجرا این است که این کرم دست ساز بسیار موثرتر از هر محصول دیگری در بازار است که بعضا شیمیایی و دارای عوارض جانبی هستند.</div><div><br></div><div>گفته می‌شود با استفاده از این کرم نتایج را فقط پس از گذشت هفت روز مشاهده خواهید کرد.</div><div>همچنین این کرم علاوه بر از بین بردن خطوط و آثار کشیدگی و لکه ها تا حدودی به چربی‌سوزی نیز کمک می‌کند.</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">مواد تشکیل دهنده کرم دست‌ساز</span></div><div><span style="font-weight: bold;"><br></span></div><div>1. صد و پنجاه میلی لیتر روغن بچه</div><div><br></div><div>2. 5 تا 6 عدد کپسول موم (موم عسل که از خاصیت چسبندگی آن در صنایع غذایی و دارویی استفاده می‌شود)</div><div><br></div><div>3. بیست قطره عصاره پرتقال یا لیمو</div><div><br></div><div>4.سه الی پنج قطره روغن دارچین</div><div><br></div><div>این کرم دست‌ساز حاوی مواد افزودنی مضر نیست و شامل بهترین ترکیب برای چربی و رطوبت‌رسانی به پوست است.</div><div><br></div><div>عصاره مرکبات بخش ضروری و بسیار مهم و مفید علیه لکه ها و خطوط پوست هستند و شما می توانید انتخاب کنید که از کدام عصاره می‌خواهید بهره ببرید؛ پرتقال، لیموشیرین یا لیمو ترش. عصاره مرکبات با مواد مفید خود، پوست را سفت وتغذیه می‌کند.</div><div><br></div><div>از طرفی استفاده از روغن دارچین هم عطر دلپذیری به کرم می‌بخشد و هم در ترکیب با پوست مرکبات باعث شادابی و جوانی پوستتان می‌شود.</div><div><br></div><div><span style="font-weight: bold;">روش آماده سازی کرم</span></div><div>150 میلی لیتر روغن بچه را در یک شیشه ریخته و سپس &nbsp;5-6 عدد کپسول موم به آن اضافه کرده و خوب هم بزنید.</div><div><br></div><div>سپس 20 قطره از اسانس پرتقال و پنج قطره از روغن دارچین را اضافه کنید. همه مواد را به خوبی با هم مخلوط کرده و درب شیشه را بگذارید و به مدت 8 تا 10 ساعت، صبر کنید. پس از آن، یک بار دیگر مخلوط را هم بزنید.</div><div><br></div><div>اکنون محلول دست ساز شما آماده است. فراموش نکنید که بعد از هر بار استفاده، درب شیشه را ببندید. برای دستیابی به بهترین نتایج، کرم را هر روز در نقاط مورد نظر بدن با حرکات قوی ماساژ دهید.</div><div><br></div><div>انتظار می رود پس از گذشت هفت روز نتیجه کارتان را ببینید. عمر مفید این کرم ها 3 هفته است. هنگامی که کرم را روی پوستتان ماساژ دادید، صبر کنید تا پوست، کرم را به خوبی جذب کند سپس می‌توانید لباستان را بپوشید.</div><div><br></div><div>در صورت مشاهده لکه های تیره رنگ روی بدنتان جای هیچ نگرانی نیست چرا که آنها نتیجه استفاده از کپسول موم بوده و می توان آنها را به راحتی شست.</div><div><br></div><div>منبع: FHFN</div><div><br></div> text/html 2017-03-23T21:09:56+01:00 hamiya.mihanblog.com حامد گرگینی چرا آقایان باید در حمام حتما «پرتقال» بخورند؟ http://hamiya.mihanblog.com/post/341 <span style="font-weight: bold;"><span style="text-align: justify;"><span style="text-align: right;"></span></span></span>امروزه انواع شامپوها، کرم ها و لوسیون ها برای زیبایی پوست و مو در بازار عرضه می‌شوند و بسیاری از شرکت های سازنده داروهای آرایشی و بهداشتی، محصولاتی در این زمینه برای آقایان تولید کرده اند.<div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">این در حالی است که کارشناسان به آقایان توصیه می کنند به جای خرید این محصولات از پرتقال و آب آن برای ایجاد شادابی و نشاط صبحگاهی استفاده کنند، همچنین می‌توان از ماسک این میوه پرخاصیت برای آبرسانی به پوست استفاده کرد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">در ادامه بهترین روش مصرف مصرف آب پرتقال معرفی شده است. بررسی ها نشان می‌دهد نوشیدن آب پرتقال قبل از استحمام برای پوست آقایان بسیار مفید است.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ابتدا از شب قبل 2 الی سه پرتقال را در یخچال قرار دهید تا صبح کاملاً سرد باشند. سپس برخی از پرتقال ها را به دقت پوست کنده و پوست آنها را نگه دارید. می توانید سایر پرتقال ها را آبگرفته به صورت نوشیدنی در لیوان ریخته یا در بطری به عنوان اسکراب پوست قرار دهید.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">حین استحمام با آب گرم برای لایه برداری از پوست صورت و بدن می توانید با پوست پرتقال بدن خود را به صورت دورانی ماساژ دهید، همچنین می توانید آب پرتقال را در یک بطری دارای اسپری ریخته و هنگام دوش گرفتن آن را به بدن خود اسپری کنید.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">براساس تحقیقات، پرتقال حاوی مقادیر بسیار بالایی از انواع ویتامین ها و مواد معدنی است و می تواند باعث جوانسازی پوست، آبرسانی به بدن، احساس شادی و نشاط و حتی ترمیم و بازسازی بافت های آسیب دیده سطح پوست شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">تحقیقات نشان می‌دهد، استشمام رایحه پرتقال برای سلامت بدن بسیار مفید است و باعث احساس شادی و نشاط، درمان افسردگی و حتی ضد عفونی شدن مجاری تنفسی و درمان عطسه و سرفه در افراد می شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">در بسیاری از برندهای مشهور عطر و ادکلن در سراسر جهان از رایحه پرتقال به عنوان یک ماده موثره بسیار خوشبو استفاده شده است. شما می توانید بدون صرف هزینه چندان تنها با استفاده از عصاره و پوست این میوه عطری خانگی و خوشبو برای خود درست کنید و تمام روز این رایحه معطر همراهتان باشد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">هنگام استحمام و قرار گرفتن زیر دوش مقداری آب پرتقال طبیعی بنوشید و به این ترتیب به تقویت سیستم ایمنی بدن خود کمک کنید و مانع از ابتلا به انواع بیماری ها از جمله بیماری های فصلی در زمستان شوید.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">دانشمندان بر این باورند که استحمام روزانه می تواند باعث جلوگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله آلزایمر، اگزما، بیماری های پوستی، دیابت و نیز بیماری های عفونی شود. از این رو بهتر است هر روز استحمامی کوتاه داشته باشید تا سلامت بدنتان تامین شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">منبع: menshealth</div>